PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Gino Kelleners Design, www.ginokelleners.com. Hierna ook “Gino Kelleners Design, “ons” of “wij”. Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in Gino Kelleners Design. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je gebruik maakt van onze producten en/of diensten of onze website bezoekt. Ook leggen wij uit waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee onze dienstverlening en de gebruikservaring verbeteren. De privacyverklaring kan, i.v.m. eventuele wetswijzigingen, op elk moment en zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij adviseren je dan ook om de privacyverklaring periodiek te raadplegen.

Wij doen dit vanuit onze Privacymissie:
“De kernwaarden vertrouwen en respect zijn de basis van de organisatiemissie van Gino Kelleners Design. Wij gaan integer, transparant en zorgvuldig om met de aan ons in bewaring gegeven persoonsgegevens van onze (potentiële) opdrachtgevers/klant/opdrachtgeveren/opdrachtgevers en leveranciers. De privacywetgeving (AVG) is hierin leidend.”

GINO KELLENERS DESIGN

Gino Kelleners Design is een mediabureau gespecialiseerd in designs, marketing, communicatie en socials. Gino Kelleners Design is een eenmanszaak welke wordt gedreven door de heer Gino Kelleners. Mocht je vragen hebben over het privacybeleid van Gino Kelleners Design, neem dan contact met ons op via: design@ginokelleners.com

Gegevens 
Gino Kelleners Design 
BTW nummer: NL003576777B55 | KVK nummer: 64652661

WEBSITE GINO KELLENERS DESIGN

De website www.ginokelleners.com en de daaraan gekoppelde informatievoorzieningen worden ter beschikking gesteld door Gino Kelleners Design. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming waarin de bescherming van de persoonsgegevens wordt geregeld hebben wij de volgende privacyverklaring opgesteld voor Gino Kelleners Design:

 Gino Kelleners Design, medewerkers, mediabureaus, leveranciers, contractanten en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren en veilig te stellen.  Gino Kelleners Design stelt zich ten doel om uiterst zorgvuldig om te gaan met gegevens en draagt zorg voor de best mogelijke bescherming van de privacy van alle bezoekers van de website en haar (potentiële) klant/opdrachtgevers.

Gino Kelleners Design respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en (potentiële) klant/ opdrachtgevers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om aspecten rondom o.a. de offerte, product- of contactaanvraag, aankoop, opdracht en/of design zo snel en eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Je gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving.

De door de (potentiële) klant/opdrachtgever in verband met de actie aan Gino Kelleners Design verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een intern gegevens/klantenbestand. Op dit bestand van Gino Kelleners Design is de (AVG) Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. 

De (potentiële) klant/opdrachtgever geeft aan Gino Kelleners Design toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de actie. Tevens geeft de (potentiële) klant/opdrachtgever toestemming aan Gino Kelleners Design om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken en eventuele informatie toe te zenden over de producten en/of diensten. De (potentiële) klant/opdrachtgever garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. 

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Gino Kelleners Design verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het mediabureau. Dit omvat o.a. de verkoop van producten en/of diensten, maar ook om producten te promoten en (potentiële) klanten/ opdrachtgevers te benaderen.

De relatie die Gino Kelleners Design met je heeft, kan verschillend zijn. Wij beschikken over je persoonsgegevens, omdat je klant/opdrachtgever bij ons bent, doordat je een product hebt besteld of wij een dienst hebben uitgevoerd voor je. Denk hierbij aan een eigen gepersonaliseerde opdracht, product of design. Je kunt ook een potentiële klant/opdrachtgever van ons zijn. Je hebt ons wellicht zelf je persoonsgegevens verstrekt via de website of social media, waar je jouw interesse kenbaar hebt gemaakt voor  Gino Kelleners Design. Ook als je een leverancier van een onderneming bent, hebben wij persoonsgegevens van je.

 Gino Kelleners Design gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor het mediabureau en voor promotie, om haar klanten/opdrachtgevers producten aan te bieden en diensten te verlenen. Tevens kunnen wij jouw gegevens gebruiken om je te informeren over de ontwikkelingen van Gino Kelleners Design, producten, diensten, commerciële onderwerpen, aanbiedingen en acties. Als je deze informatie niet langer op prijst stelt, kun je dit uiteraard doorgeven aan ons. 

Gino Kelleners Design zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij de uitvoer van producten en diensten van en door Gino Kelleners Design. Gino Kelleners Design, haar werknemers, mediabureaus, leveranciers, contractanten en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren en veilig te stellen.

PERSOONSGEGEVENS

Dit zijn de persoonsgegevens die we van je kunnen verwerken, afhankelijk van de relatie die Gino Kelleners Design met je heeft:
– contactgegevens; naam, achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, land, type klant/opdrachtgever (particulier/zakelijk) 
– geslacht
– gegevens over je activiteiten op onze website, IP-adres, Internetbrowser en apparaat type
– inhoud van communicatie
– bedrijfsgegevens en functie in geval van zakelijke klant/opdrachtgever
– IBAN
– betaalgegevens

DOELEN

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats ten behoeve van de volgende specifieke doelen:
– Verwerken van een offerte/order
– Contactformulieren/-aanvragen en -onderhoud
– Versturen van nieuwsbrieven
– Google Analytics
– Social Media
– Wettelijke verplichten
– Verrichten administratieve en financiële handelingen
– Efficiënte dienstverlening 
– Ter verbetering van de website
– (Direct) marketing
– Commerciële mailings en uitingen naar klanten/opdrachtgevers en prospects

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

ONTVANGERS

De gegevens die Gino Kelleners Design ontvangt en verwerkt, worden beheerd d.m.v.:
– WordPress

De gegevens worden opgeslagen op de servers van de verwerker/websiteleverancier WordPress. WordPress zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate  maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Er wordt standaard gebruik gemaakt van een  beveiligde SSL-verbinding.

BEZOEKGEDRAG

Bezoekers van onze website voeren persoonsgegevens in wanneer ze onze website gebruiken, een aanvraag indienen of contact opnemen. Met betrekking tot het bezoekgedrag leggen wij informatie vast, zoals URL, IP-adres, browsertype, taal, datum en duur van het bezoek. Deze gegevens worden gebruikt om fouten te analyseren en onze online dienstverlening te verbeteren, maar ook voor de bestrijding van c.q. controle op fraude, misbruik en/of oneigenlijk gebruik van accounts.

COMMUNICATIE

Als je ons een e-mail of ander bericht stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden.

GEGEVENS AANPASSEN

Wij bewaren je gegevens op een beveiligde secure server. Wil je dat wij jouw gegevens aanpassen of uit ons bestand verwijderen? Stuur dan a.u.b. een e-mail naar design@ginokelleners.com. Binnen 14 werkdagen voldoen wij aan je verzoek. Wij verzoeken je vriendelijk om jouw gegevens bij eventuele wijzigingen zoals een nieuw adres, overlijden of foutief adres door te geven, zo kunnen wij een up-to-date klanten/ opdrachtgeversbestand behouden.

BEVEILIGING

Gino Kelleners Design heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een risicogebaseerd beveiligingsniveau te waarborgen en ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. De veiligheid van persoonsgegevens is natuurlijk ook gebaseerd op geheimhouding. Jouw bezoek aan de website wordt bovendien beveiligd door een SSL certificaat, de verbinding met de website is privé. Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om en zullen niet vragen om gevoelige informatie aan ons te mailen.

HYPERLINKS VAN DERDEN

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Deze Privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op die websites en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met je persoonsgegevens. Wij adviseren je dan ook om het privacybeleid van alle websites die je bezoekt, te raadplegen.

DOORGIFTE AAN DERDEN

Gino Kelleners Design deelt je persoonsgegevens niet met derde partijen, tenzij deze partij rechtstreeks betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst die met Gino Kelleners Design is gesloten, zoals een designopdracht, drukwerk of andere items met betrekking tot een voorstel.  Vanwege wettelijke verplichtingen is het mogelijk dat wij persoonsgegevens moeten delen ten behoeve van externe audits, de Belastingdienst of een accountant e.d.

Verder zullen wij je persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken indien:
wij daarvoor uitdrukkelijke toestemming van je hebben gekregen;
wij een verzoek krijgen van een toezichthoudende autoriteit of opsporingsautoriteit op basis van een wettelijke verplichting of een juridische uitspraak dit nodig acht om schade of fraude op te sporen c.q. te voorkomen of om de veiligheid van het netwerk en de website te garanderen;
verstrekking noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van klanten/opdrachtgevers van Gino Kelleners Design: 

Indien Gino Kelleners Design een derde partij – een zogeheten verwerker – inschakelt voor het verwerken van persoonsgegevens, dan wordt via een Verwerkersovereenkomst geborgd dat die derde partij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit privacy- en cookiebeleid de persoonsgegevens verwerkt.

RECHTEN & PLICHTEN

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het  aanbieden van de diensten of producten. Mocht het nodig zijn gegevens die je hebt gedeeld met ons, met anderen dan de hierboven  genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal je toestemming hiervoor worden gevraagd. Gino Kelleners Design behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Gino Kelleners Design dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Gino Kelleners Design te beschermen. Wij trachten altijd je recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Uiteraard heb je het recht om jouw gegevens te wijzigen of aan te passen; 
– Recht op inzage
– Recht op rectificatie
– Recht op overdracht
– Recht op wissen van gegevens
– Recht op het indienen van een klacht
– Recht op stop gegevensgebruik

BEWAARTERMIJNEN

Wij verwerken persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de genoemde doelen te bereiken. De gegevens worden bewaard door Gino Kelleners Design, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten. Het kan aan de orde zijn dat een langere bewaartermijn wettelijk verplicht of toegestaan is. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die volgens de fiscale wetgeving langer moeten worden bewaard. De gegevens die gebruikt worden voor het verwerken van voorstellen/opdrachten, worden maximaal twee jaar opgeslagen tot na het laatste voorstel/de opdracht of order. Daarna worden ze handmatig verwijderd.

DATAPROTOCOL

Datalekprotocol: Proces Meldplicht Datalekken. Van een datalek is sprake als er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens plaatsvindt, die leidt tot enige ongeoorloofde verwerking daarvan. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een diefstal van een laptop, een verloren usb-stick of een e-mail die naar de verkeerde persoon is verstuurd. Van een datalek is ook sprake wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Wanneer een datalek heeft plaatsgevonden en er sprake is van (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de betrokkenen (de personen van wie de gegevens zijn gelekt), dan meldt Gino Kelleners Design het datalek zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, dan meldt Gino Kelleners Design dit aan de betrokkenen. Dat kan het geval zijn als: persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt – zoals BSN, financiële gegevens, inloggegevens, of de aard en omvang van de inbreuk leiden tot (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. 

Als het niet gaat om persoonsgegevens van gevoelige aard, dan moeten wij het datalek wellicht toch melden als de aard en omvang van de inbreuk dusdanig zijn dat die leiden tot (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als: er bijzonder veel persoonsgegevens van grote groepen betrokkenen zijn gelekt (een bestand met veel soorten gegevens van veel verschillende betrokkenen is aantrekkelijk voor doorverkoop); als de beslissingen die op basis van de betreffende gegevens genomen worden ingrijpend zijn (bijvoorbeeld als het gaat om financiële gegevens die worden gebruikt voor een kredietwaardigheidsonderzoek).

COOKIES

Gino Kelleners Design maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat via je browser op je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik ervan. Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om een beter inzicht te krijgen in onze klanten/opdrachtgevers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt de browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. De exacte procedure verschilt echter per browser. Wij raden je ook aan de instructies te volgen en/of de helpfunctie van de browser te gebruiken om het gewenste cookiegedrag in te stellen. Het is mogelijk dat sommige functies en services op onze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.  

INGESLOTEN INHOUD VAN ANDERE SITES

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

KLACHTENPROCEDURE

Wij achten het van groot belang dat een doorzichtig traject rond de binnenkomst, de afhandeling en de op verbetervoorstellen gerichte analyse van klachten, leidt tot een verdere optimalisering van de dienstverlening. Gino Kelleners Design heeft hiertoe een klachtenprocedure ontwikkeld. We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Het is toch mogelijk dat je daar niet tevreden over bent. Wij stellen het dan op prijs als je ons dit laat weten, omdat het ons de mogelijkheid geeft om onze dienstverlening verder te verbeteren. De klacht nemen we heel serieus en handelen we op correcte en adequate wijze af. Je kunt een klacht kenbaar maken via e-mail: design@ginokelleners.com. 

CONTACTGEGEVENS

Wij helpen je graag verder als je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze privacyverklaring. 
E-mailadres: design@ginokelleners.com.  

Privacyverklaring 2023 ©. 


Privacyverklaring
Wij gebruiken cookies om je ervaring tijdens het gebruik van onze website te verbeteren. Als je onze diensten via een browser gebruikt, kun je cookies beperken, blokkeren of verwijderen via de instellingen van de webbrowser. We gebruiken ook inhoud en scripts van derden die trackingtechnologieën kunnen gebruiken. Je kunt hieronder selectief je toestemming geven om dergelijke embeds van derden toe te staan. Voor volledige informatie over de cookies die we gebruiken, de gegevens die we verzamelen en hoe we deze verwerken, kun je onze Privacyverklaring bekijken
Youtube
Toestemming om inhoud weer te geven van - Youtube
Vimeo
Toestemming om inhoud weer te geven van - Vimeo
Google Maps
Toestemming om inhoud weer te geven van - Google