ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Gino Kelleners Design – versie mei 2021.

Gino Kelleners Design 
Gino Kelleners 
Heilig Kruisstraat 23, 6127 CA Grevenbicht 
Telefoonnummer: +316-31 99 13 28
E-mailadres: design@ginokelleners.com
KvK-nummer (22-10-2015): 64652661
Btw-identificatienummer: NL003576777B55

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

– Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht geeft gegeven tot vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.
– Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht (van opdrachtgever) heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht. 
– Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Gino Kelleners Design. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden die Gino Kelleners Design aan opdrachtgever verstrekt. Dit met inbegrip van eventuele aanvullende overeenkomsten. Gino Kelleners Design is bevoegd haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, gesloten overeenkomsten. 

De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slecht van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze (leverings)voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

ARTIKEL 3 - AANBOD/OFFERTE

Het enkel uitbrengen van een aanbod, al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling, verplicht de opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtnemer, Gino Kelleners Design. Onder aanbod wordt verstaan een aan de opdrachtgever gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan een overeenkomst ontstaat.

Het aanbod, ook wel de offerte, is vrijblijvend. Het aanbod van Gino Kelleners Design is twee maanden geldig. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, maar ook de website of offertes, binden Gino Kelleners Design niet. Het aanbod/de offerte kan wijzigen door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden.

Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. 

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van aan opdrachtnemer, Gino Kelleners Design,  verstrekte gegevens, waarop opdrachtnemer haar aanbod baseert. 

Opdrachtgever dient de informatie uit het aanbod vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gino Kelleners Design. 

Aanbod, de offerte/de opdracht, geldt niet voor toekomstige opdrachten. 

De prijzen in het aanbod zijn in euro’s en exclusief BTW.

Het aanbod, de offerte/de opdracht, is incl. 2 correctierondes. Eventuele volgende correcties worden doorbelast tegen geldend uurtarief.

Reiskosten, -tijd en verblijfskosten worden in rekening gebracht in geval van reizen buiten gemeente Sittard-Geleen.

Als een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder of tegelijkertijd aan een ander heeft verstrekt, dient hij/zij Gino Kelleners Design hiervan op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 4 - OPDRACHTBEVESTIGING VAN DE OVEREENKOMST

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Als de opdrachtgever dit nalaat, maar er mee instemt dat Gino Kelleners Design start met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte of de door Gino Kelleners Design geregistreerde uren als overeengekomen; de overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Gino Kelleners Design pas nadat deze schriftelijk door de opdrachtgever zijn bevestigd.

ARTIKEL 5 - UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Gino Kelleners Design zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen, in wederzijds vertrouwen en door gezamenlijke inspanningen met de opdrachtgever. Het uitvoeren van een opdracht heeft altijd het karakter van een inspanningsverplichting. 

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, om een tijdige en juiste levering van de opdracht mogelijk te maken.

De door opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht heeft een indicatieve strekking. Gino Kelleners Design zal er alles doen om zich hieraan te houden, maar kan geen verantwoording nemen voor kosten die voortvloeien uit het niet halen van de overeengekomen planning, om welke reden dan ook.

Als Gino Kelleners Design door het niet (tijdig) aanleveren van volledige, deugdelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de door Gino Kelleners Design gehanteerde honorariumtarieven.

Indien opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

Als de opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stelt opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, de opdrachtgever in de gelegenheid een laatste proef te controleren en goed te keuren. Achteraf geconstateerde fouten, die ook al in deze goedgekeurde, digitale, eindproef voorkwamen, kunnen niet op opdrachtnemer verhaald worden.

Indien opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan derden geeft, dan dient opdrachtgever aan Gino Kelleners Design de hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

Geprint materiaal alsmede digitaal materiaal, van opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, dient slechts ter indicatie van de kleuren. Wenst de opdrachtgever de exacte kleuren te zien, dan dient hij dat zelf tijdig aan te geven, zodat een drukproef gemaakt kan worden. De kosten hiervan zijn exclusief de offerte en worden in rekening gebracht.

Ter voorbereiding van drukwerk laat opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, vooraf niet standaard een drukproef maken. Kosten van een gewenste proefdruk zijn voor rekening van opdrachtgever. Drukproeven dienen ten alle tijde goedgekeurd te worden door opdrachtgever. Indien opdrachtgever besluit geen drukproef te laten maken dan is het risico en eventuele schade voor rekening van opdrachtgever.

Het onderlinge kleurresultaat van drukwerk en overige productiemiddelen kan afwijken als gevolg van verschil in productiewijze (bij derden), ook al vallen deze elementen binnen éénzelfde huisstijl. Opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, is niet aansprakelijk voor dergelijke afwijkingen, kosten voortkomend uit deze afwijkingen kunnen niet op Gino Kelleners Design worden verhaald.

Bij gebruik van een beeld uit het fotoarchief blijft de foto eigendom van opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, en behoudt Gino Kelleners Design zich het recht voor deze foto ook voor andere accounts te gebruiken; het alleenrecht voor een foto kan verkregen worden tegen betaling. Opdrachtgever dient dit dan zelf en tijdig aan te geven.

Tenzij anders is overeengekomen behoren het aanvragen van vergunningen, beoordelingen en/of instructies van de opdrachtgever die voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van opdrachtnemer, Gino Kelleners Design.

Verder kan Gino Kelleners Design niet aansprakelijk worden gesteld voor:
– Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. 
– Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. 
– Fouten in het ontwerp, de opdracht of de tekstgegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben. 
– Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. 
– Gebreken/onjuistheden en/of drukfouten in offertes van opdrachtnemers of voor overschrijdingen van prijsopgaves van opdrachtnemers.

ARTIKEL 6 - RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, toe aan opdrachtnemer, Gino Kelleners Design.

Tenzij anders is overeengekomen, blijven de door opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, tot stand gebrachte digitale bestanden, illustraties en foto’s eigendom van Gino Kelleners Design, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Tenzij anders is overeengekomen, blijven de door opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, tot stand gebrachte ontwerpen in een reeks van opties of keuzes tijdens een ontwerpproces uitsluitend eigendom van Gino Kelleners Design, (ook) in de vorm van haar portfolio.

Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

Tenzij anders is overeengekomen, worden bronbestanden van creaties, ontwerpen en documenten etc. niet vrijgegeven aan opdrachtgevers en derden. Opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, blijft ten alle tijde eigenaar van in eigen beheer gemaakte bronbestanden. Openbaarmaking, verveelvoudiging, exploitatie, gebruik in eigen productieprocessen van de opdrachtgever of derden of aan derden ter beschikking te stellen in de ruimste zin van het woord kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Gino Kelleners Design. 

Opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, waaronder plaatsing op (portfolio)websites en social media. 

Krijgt opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, materiaal van de opdrachtgever aangeleverd, dan gaat Gino Kelleners Design er vanuit dat deze rechtenvrij zijn.

ARTIKEL 7 - BETALING

De opdrachtgever dient aan de opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, een vergoeding te betalen voor de producten en/of diensten. Het toepasselijke tarief wordt gegeven in de geaccepteerde offerte of overeenkomst.

Opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, kan een aanbetaling op door opdrachtgever te betalen bedragen verlangen.

Opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, heeft het recht haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

De opdrachtgever verricht de aan opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, verschuldigde betalingen.

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder dat de opdrachtgever zich op enige korting, verrekening of opschorting kan beroepen. De op de bankafschriften van opdrachtnemer aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.

Reclames, klachten of (gemelde) gebreken ontslaan opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen.

Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

Bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever binnen de gestelde termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is.

Heeft opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, na het verstrijken van de betalingstermijn nog geen (volledige) betaling ontvangen, dan is de opdrachtgever in verzuim en een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Gino Kelleners Design gemaakte kosten in verband met te late betaling, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 120 euro.

Vorderingen worden geacht niet te zijn betaald, totdat opdrachtgever de betaling ervan heeft aangetoond.

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet (volledig) nakomt of in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken. 

Indien tijdige betaling achterwege blijft kan opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, de uitvoering van de overeenkomst opschorten. Gino Kelleners Design is in dat geval niet aansprakelijk voor de eventuele schade die opdrachtgever als gevolg van de opschorting lijdt. 

Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, te worden gemeld door het versturen van een email. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort. Bij onenigheid over urenregistratie prevaleert de administratie van opdrachtnemer.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De vergoeding zal jaarlijks met ingang van 1 januari van het desbetreffende jaar worden geïndexeerd aan de hand van het maandcijfer van de opdrachtgeverenprijs-index (CPI) reeks alle huishoudens, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Geen aanpassing van de vergoeding vindt plaats in het geval de indexatie negatief is.

ARTIKEL 8 - OPZEGGING EN ONTBINDING OVEREENKOMST

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

Indien de overeenkomst door opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

De schadevergoeding, zoals hierboven genoemd, omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 40% van het resterend deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

Zowel opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

ARTIKEL 9 - DUUR OVEREENKOMSTEN

Wanneer de werkzaamheden van Gino Kelleners Design bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door de opdrachtgever middels schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste twee maanden.

ARTIKEL 10 - GARANTIES EN VRIJWARINGEN

Gino Kelleners van Gino Kelleners Design garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen en dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. De opdrachtgever vrijwaart Gino Kelleners Design voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch opdrachtnemer, Gino Kelleners Design, noch derden jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen.

ARTIKEL 11 - TOEPASSELIJK RECHT

Op overeenkomsten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de opdrachtgever woonachtig is in het buitenland. 

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Gino Kelleners Design, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Gino Kelleners Design gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.


Privacyverklaring
Wij gebruiken cookies om je ervaring tijdens het gebruik van onze website te verbeteren. Als je onze diensten via een browser gebruikt, kun je cookies beperken, blokkeren of verwijderen via de instellingen van de webbrowser. We gebruiken ook inhoud en scripts van derden die trackingtechnologieën kunnen gebruiken. Je kunt hieronder selectief je toestemming geven om dergelijke embeds van derden toe te staan. Voor volledige informatie over de cookies die we gebruiken, de gegevens die we verzamelen en hoe we deze verwerken, kun je onze Privacyverklaring bekijken
Youtube
Toestemming om inhoud weer te geven van - Youtube
Vimeo
Toestemming om inhoud weer te geven van - Vimeo
Google Maps
Toestemming om inhoud weer te geven van - Google